نانوپزشکی

 نانوپزشکی

نانوپزشکی:

تکنولوژی نانو، تکنولوژی پیشرفته و دقیقی است که هدف این تکنولوژی ساخت قطعات در اندازه بسیار کوچک (درحد نانومتر) است. از این تکنولوژی در صنعت برای ساختن قطعات الکترونیکی بسیار کوچک و … استفاده می شود و دیگراستفاده این تکنولوژی در علم زیست شناسی و پزشکی است . نانوپزشکی قبل از اینکه یک علم باشد یک هنر است و می توان گفت علمی است ادغام شده با هنر که به ابزار وابسته است . به کمک علم نانو و علم پزشکی که با یکدیگر علم و هنر نانوپزشکی را بوجود آورده است می توان ماشین ها و روبات های بسیار کوچک (درحد نانومتر) ساخت . این روبات ها و ماشین ها دارای حسگرهای مجهزی هستند که می توانند قدرت تصمیم گیری با توجه به محیط اطراف را برای ماشین و روبات امکان پذیر کنند و می توانند همه چیز را در بدن در رابطه با درمان کنترل کنند، به طور مثال: مانع بروز مسمومیت می شوند، قبل از فعال شدن دارو از آزاد شدن مقدار بیش از حد آن جلوگیری می کنند و داروهای جدید را با بدن شخص بیمار سازگار می کنند و …

به این روبات ها و ماشین ها «نانوربات» گفته می شود. پیشگیری و درمان بیماری ها را می توان از قابلیت های خوب علم نانوپزشکی بحساب آورد و می توان گفت در واقع در علم نانو پزشکی درمان در حد مولوکولی صورت می گیرد و نانوروبات ها می توانند به عنوان جراحان کوچک داخل بدن نقش ایفا کنند. تمامی سلول های بدن ساختار اتمی و مولکولی خاصی دارند که تا زمانی که سلول بیمار نشده این ساختار اتمی و مولکولی تغییر نمی کند اما زمانی که سلول بیمار می شود این ساختار اتمی و مولکولی تغییر می کند، در این موقع نانو روبات هایی که وارد بدن شخص بیمار شده، سلول های آسیب دیده را تشخیص داده و به ترمیم این ساختار تغییر یافته اتمی و مولکولی سلول می پردازند و ساختار اتمی و مولکولی سلول را به صورت اولیه باز می گردانند و سلول سلامتی خود را بدست می آورد.

مشاهده  خواص گنگر فرنگی (Artichoke)

این روبات ها می توانند وارد سلول شده و ساختار آسیب دیده سلول را تغییر دهند و آنها را ترمیم کنند. آنها می توانند خو را تکثیر کنند یا نواقص ژنتیکی را با تغییر در ساختار مولکولهای DNA برطرف سازند.

بوسیلھ این علم می توان پیری در انسان را درمان کرد ، انسان زمانی پیر میشود کھ ساختار اتمی و مولکولی سلول ھا تغییر کند ، نانوروبات ھا می توانند وارد سلول شده و این ساختار را تغییر داده و بھ صورت اول خود بازگردانند و این گونھ ، پیری را درمان کرد کھ بر این اساس متوسط سن انسان بھ صورت طبیعی صد سال تا ھزارسال خواھد بود . بوسیلھ این علم انسان می تواند نانوروبات ھا را وارد سلول ھای بدن کرده و رنگ مو ، چشم ھا ، پوست و … را تغییر دھد. از نانو روبات ھا می توان در درمان سھ بیماری کھ یا درمان نمی شوند
یا درمان آن ھا بسیار سخت است استفاده کرد کھ آن سھ بیماری عبارتند از:سرطان و ایدز و ھپاتیت .

محققان در این فکر ھستند کھ نانوروباتھایی را ساختھ کھ دارای قابلیت فیلمبرداری و ثبت تصاویر باشند و این نانوروبات ھا را وارد سلول کرده و از اتفاقاتی کھ در سلول می افتد فیلمبرداری کرده و ثبت کنند کھ در ھمین راستا نانوروبات ھایی بھ منظور ورود بھ درون سلول ھایی کھ ویروس وارد آن شده در حال ساخت است کھ از اتفاقات درون سلول فیلمبرداری کند .

 استفاده ھای نانو پزشکی بصورت کلی :

  • تشخیص و انتقال دارو بھ قسمتھای غیر قابل دسترس بدن بوسیلھ  نانوروبات ھا
  • ساخت بافت ھای مصنوعی کھ با بدن فرد سازگار باشد
  • ساخت سیستم ھای ھوشمند برای تشخیص بیماری ھایی کھ در بدن فرد در حال شکل گیری است
  • درمان بیماری ھایی مانند: سرطان و ایدز و ھپاتیت  مراقبت قوی تر و بھتر از بیمار و پیشرفت و کنترل بیماری در بدن فرد بیمار
  • مطالعھ دقیق تر و عمیق تر در رابطھ با بدن و واکنش ھایی کھ در بدن رخ می دھد.
    در آخر می توان گفت تا پنجاه سال آینده بشر تمامی بیماری ھا را می تواند درمان کند و از بین ببرد.
مشاهده  خواص گوجه فرنگی (Tomato)

نویسنده و محقق : علیرضا حجازی زاده

منبع: www.maghaleh.net

Related post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.